ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Digistreet cvba.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Digistreet cvba
Kruisstraat 3 bus 2
3390 Tielt-Winge

Telefoon: +32 16 36 50 51
E-mail: info@digistreet.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen toepassingsgebied

1.1 Door tijdens uw registratieprocedure het daartoe bestemde vakje aan te kruisen onderaan de Algemene Deelnamevoorwaarden, gevolgd door de vermelding “ik verklaar me onvoorwaardelijk akkoord met de bovenstaande Algemene Deelnamevoorwaarden”, worden huidige Algemene Deelnamevoorwaarden integraal en uitsluitend van toepassing op de deelname van de onderschrijvende webshop, hierna “Deelnemende webshop of website” aan Hageland online.be en komt er tussen partijen huidige “Overeenkomst” tot stand.

1.2 Hageland Online wordt opgezet door en is eigendom van Unizo Hageland vzw, hierna “UNIZO” en heeft als doel om enerzijds e-commerce te promoten als volwaardig verkoopskanaal ten aanzien van consumenten en anderzijds om de ondernemingen de kans te geven om zichzelf in de kijker te zetten.

1.3 Hiertoe werd er een website opgericht door UNIZO op de internetadressen hagelandonline.be, hierna de “Website”.

Artikel 2: Specifieke voorwaarden voor deelname

2.1 Elke onderneming die zich registreert, engageert zich om zijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen up to date te houden. Dit betekent het profiel in de kruispuntdatabank te vervolledigen, of te wijzigen indien nodig, in het bijzonder door toevoeging of wijziging van de correcte url van zijn website, het correct e-mailadres en een correct telefoonnummer. Dit kan via de KBO private search. Voor meer informatie kan u terecht bij de FOD Economie.

2.2 De onderneming zal goederen of diensten verkopen aan consumenten. Zijn webshop zal met dit doel opgenomen worden op de Website.

2.3 De Aanbiedingen in de webshop van de onderneming mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden of geldende (consumenten-)wetgeving, mogen niet discriminerend zijn, de persoonlijke levenssfeer schenden, de werking van de Website verhinderen, oproepen tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.m. merken, databankrechten, en auteursrechten) van anderen, in welk geval UNIZO zich het recht voorbehoudt om éénzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onderneming te verwijderen van de lijst met deelnemende webshops op haar Website en om de pagina voorzien voor de onderneming en alle links naar die webshop, te verwijderen van de Website.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

3.2. UNIZO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal UNIZO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

3.3. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

3.4 De onderneming is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, de werking van zijn webshop, de door hem aangeboden producten of diensten, de Aanbiedingen, de levering en alle contacten en afspraken met de bezoeker/koper die zich op de website van de onderneming begeeft en desgevallend een overeenkomst afsluit met onderneming.

3.5 UNIZO kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit of door het gebruik van de informatie op deze site, noch voor de inhoud van de websites van de onderneming, noch voor de beschikbaarheid of de wettigheid van informatie of aanbiedingen aangeboden door de onderneming in kwestie, van de voorwaarden daaraan verbonden, aangeboden door de onderneming, noch voor de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van deze onderneming, van de levering, de garantie of enig ander aspect van de transactie tussen de bezoeker/koper en onderneming. Evenmin is UNIZO aansprakelijk voor de inhoud van de website van deze onderneming en voor de gebeurlijke inbreuken die op deze websites gemaakt zouden kunnen worden op de rechten van derden.

3.6 Meer in het bijzonder, UNIZO wijst alle aansprakelijkheid af indien:
• de onderneming hun Aanbiedingen of andere verplichtingen ten opzichte van de bezoeker/koper niet uitvoeren;
• de onderneming of websites de voorgestelde voorwaarden van hun Aanbiedingen wijzigen of niet respecteren;
• de Aanbieding, na aanvaarding ervan door de bezoeker/koper maar vóór uitvoering door de onderneming wordt ingetrokken, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
• de prijs van de Aanbieding na de aanvaarding door de bezoeker/koper van deze Aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
• de Aanbieding of de eventuele daarmee gepaard gaande aankoop misleidend zou zijn of een inbreuk zou vormen op de Wet van 6 april 2010 op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming;
• de onderneming een inbreuk zouden plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op de rechten of belangen van bezoekers/kopers, andere ondernemingen of derden;
• elk probleem dan ook dat zich voordoet in de verhouding tussen onderneming en bezoekers/kopers.

3.7 De onderneming zal UNIZO dan ook vrijwaren voor elke aanspraak van bezoekers/kopers, overheden of derden ten opzichte van UNIZO m.b.t. inbreuken van welke aard ook en zal UNIZO geheel vergoeden voor elke schade die zij zou lijden ten gevolge van een inbreuk van de onderneming.

3.8 UNIZO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van haar Website. Deze Content is echter onderhavig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt ter beschikking gesteld van de bezoeker/koper en onderneming zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. UNIZO is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Content op haar website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content.

3.9 UNIZO stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan UNIZO evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt UNIZO alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van UNIZO. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

3.10 UNIZO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar de websites van de onderneming op de Website, aan de behoorlijke en tijdige publicatie van de Aanbiedingen en Voordeelcodes en aan het verzenden van e-mails met de verschillende Aanbiedingen aan de bezoekers. UNIZO kan echter niet garanderen dat deze links te allen tijde werken en dat de publicatie van Aanbiedingen en Voordeelcodes juist is. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of materiële onjuistheid van de Aanbiedingen of Voordeelcodes die uitsluitend aan UNIZO te wijten is, doet UNIZO alles wat redelijkerwijze mogelijk is om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen of te verbeteren. UNIZO kan evenmin garanderen dat de e-mails die zij zal verzenden aan de bezoeker tijdig en goed toekomen, volledig en leesbaar zijn. Bovenstaande kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie in hoofde van UNIZO.

3.11 UNIZO garandeert geenszins dat de door bezoekers/kopers of onderneming per e-mail gestuurde berichten niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door derden. UNIZO is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.

3.12 UNIZO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

3.13 UNIZO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 4: Einde van de Overeenkomst

UNIZO behoudt zich recht voor om in geval van schending van huidige Algemene Deelnamevoorwaarden door de onderneming éénzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst te beëindigen met vordering tot schadevergoeding. UNIZO zal dan de onderneming verwijderen van de deelnemerslijst, evenals de gepersonaliseerde pagina op haar Website van de onderneming en alle links die hiernaar zouden verwijzen, onverminderd het recht voor UNIZO om verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan UNIZO of rechthoudende derden. UNIZO is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Dienst. De onderneming verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website.

Artikel 6: Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser

Artikel 7: Privacy Policy

De Privacy Policy van toepassing op de Website is volledig van toepassing op huidige Algemene Deelnamevoorwaarden en er wordt dan ook integraal naar verwezen. De onderneming die huidige Algemene Deelnamevoorwaarden heeft aanvaard, verklaart hierbij eveneens kennis genomen te hebben van de Privacy Policy en deze goed te keuren en te aanvaarden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

8.1 Huidige Algemene Deelnamevoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

8.2 De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Deelnamevoorwaarden.

Heb je al een account?

Terug naar Home
© 2023 - Digistreet